Indbydelse til Generalforsamling

Tirsdag 21. januar 2020 kl. 18.30 på 4H Gården.

Præstø 4H og RosagerGaard inviterer dig og dine forældre til en aften på 4H Gården for at høre om, hvad der foregår i foreningen, og hvad vi har af planer for det kommende år.

Her er der en mulighed for at komme med jeres mening om aktiviteterne i 4Hog RosagerGaard og give forslag til kommende aktiviteter.

Vi vil også gerne opfordre interesserede forældre til at stille op til bestyrelsen og unge under 18 år at melde sig som juniorrepræsentanter.

Medlemskab skal være indløst for at kunne stemme.

Præstø 4H er vært for kaffe/the – Med stort kagebord.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab

4. 4H / RosagerGaards fremtid. Hvad kan vi gøre mere??

5. Forslag til næste års aktiviteter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for næste år (2021)

7. Indkomne forslag

8. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant.

Valg af 3 Bestyrelses medlemmer:

På valg er:

Keith Duddles (modtager ikke genvalg)

Hanne Jensen (modtager genvalg)

Lotte Rasmussen (modtager genvalg)

Valg af 2 suppleanter.

Valg af 2 revisorer, samt 1 suppleant for disse.

Valg af 3 4H juniorrepræsentanter under 18 år.

9. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet og bekendtgøres 8 dage før ved opslag på 4H Gården/RosagerGaard.

(foreningernes vedtægter kan læses på www.praesto4h.dk www.rosagergaard.dk )

På bestyrelsernes vegne

4H formand Keith Duddles, formand@praesto4h.dk

RosagerGaard formand Jane Winther, formand@rosagergaard.dk