Vedtægter for Præstø 4H

§1. Navn

Klubbens navn er Præstø 4H, beliggende Rosagervej 34, 4720, Præstø.

Til Præstø 4H er tilknyttet 4H gård (Rosagergården)

§2. Formål

Klubbens formål er at samle børn og unge omkring 4H opgaver og til kammeratligt samvær for derigennem at udvikle dem til aktive, tolerante og selvstændige samfundsborgere. Endvidere henvises til landsorganisationen 4H’s formålsparagraf

§3. Medlemmer

Medlemmer er børn og unge, som deltager i 4H arbejdet, juniorledere, instruktører, ledere, forældre og andre interesserede. Medlemskab opnås ved personlig indbetaling af kontingent. Kontingentets størrelse indstilles af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen.

§4. Tegningsret

Klubben tegnes af formand, kasserer og et andet bestyrelsesmedlem. Ved låneoptagelse kræves dog underskrift fra alle i bestyrelsen.

§5. Tilhørsforhold

Præstø 4H er gennem 4H Øs tilknyttet landsorganisationen 4H.

§6. Afholdelse af ordinær generalforsamling

Klubbens generalforsamling afholdes i januar/ februar måned, og der indkaldes med 4 ugers varsel ved brev og opslag på 4H gården.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere og dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab.
 4. Forslag til næste års aktiviteter.
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af næste års kontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant.
 8. evt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet og bekendtgøres senest 8 dage før ved opslag på 4H gården. Vedtægtsændringer skal være på dagsordenen ved indkaldelse og kan kun vedtages med 2/3 flertal. Ændringsforslag skal inden ikrafttrædelse godkendes i Landsorganisationen 4H.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det.

§7. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 10 medlemmer

 • 7 voksne
 • 3 børn/unge

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen; ligesom 2 revisorer og 2 suppleanter for henholdsvis voksne og børn / unge bestyrelsesmedlemmer vælges. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for en toårig periode. Børn / unge vælges for 1 år. Efter det første år er maksimalt halvdelen af de voksne på valg og disse findes ved lodtrækning. Formand og kasserer bør ikke skiftes samme år.

§8. Valgret og valgbarhed

Hvert medlem af Præstø 4H har stemmeret og der tilkommer hvert medlem én stemme. For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse. De. som kan stemme, er valgbare til bestyrelsen. Personer, der er ansat i 4H kan ikke vælges til bestyrelsen, men kan sidde som observatører.

Støttemedlemmer af Præstø 4H kan stille op til bestyrelsen. Bliver personen valgt ind i bestyrelsen, skal man inden 14 dage betale kontingent og registreres som medlem af Præstø 4H.

§9. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær. Formand og kasserer skal være myndige.

§10. Bestyrelsens opgaver

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han/hun finder det påkrævet, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtige når min. 5 bestyrelsesmedlemmer er mødt op. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Den samlede bestyrelse har ansvaret for koordinering af aktiviteter. Bestyrelsen skal tilstræbe at give alle medlemmer et medansvar og inddrage både børn og voksne aktivt i arbejdet. Bestyrelsen kan nedsætte projektudvalg og uddelegere dele af bestyrelsens opgaver til disse. Bestyrelsen skal være repræsenteret med mindst et bestyrelsesmedlem i hvert projektudvalg.

Alle voksne over 15 år, der jævnligt beskæftiger sig med børn og unge under 15 år i Præstø 4H og 4H gården, skal være tjekket i Det Centrale Kriminalregister (børneattester). Det er klubbens bestyrelse, der er ansvarlig for dette. Bestyrelsen er forpligtiget til at tjekke alle børneattester hvert tredje år, regnet fra 2009.

§10 a

Bestyrelsen skal nedsætte følgende udvalg når Præstø 4H har rådighed over en 4H gård:

 • Staldudvalg.
 • Gårdudvalg.

Udvalgene skal bestå af min. 3 personer, og flertallet i udvalgene skal være bestyrelsesmedlemmer. Der kan suppleres med menige, aktive medlemmer, udpeget af bestyrelsen.

Retningslinier for arbejdet i staldudvalg:

På første møde i udvalget efter generalforsamlingen, udarbejdes et budget og en handlingsplan for det kommende år. Dette skal forelægges og godkendes af bestyrelsen.

Desuden vælges en mødeleder, der indkalder til møder efter behov samt en kasserer.

Årsregnskab skal afsluttes tids nok til, at det kan indgå i klubbens samlede reviderede regnskab på førstkommende generalforsamling.

Staldudvalgets opgave er at varetage dagligdagen omkring stalden og dyrene f.eks.at;

 • Udstede og ajourføre dyrekontrakter.
 • Udstede og håndhæve ordensreglement.
 • Indkøbe foder.
 • Udstede vagtplaner.
 • Sørge for at staldene vedligeholdes indvendigt.

Medlemmer under 25 år kan leje bur eller boks til deres dyr eller lånedyr på 4H gården.

Bestyrelsen skal godkende opsigelse af dyrekontrakter indstillet af staldudvalget som følge af misligholdelse af kontrakten.

Kassererens opgaver er at

 • modtage betaling for dyrehold.
 • Betale regninger vedr. foder, halm, containerleje m.m.
 • afslutte årsregnskab.

Retningsliner for arbejdet i Gårdudvalg

Gårdudvalgets opgave er at vedligeholde bygningerne på 4H gården udvendig samt klublokaler indvendig. Udvalget udarbejder et budget og en handlingsplan, som skal godkendes af bestyrelsen efter generalforsamlingen. Udvalgets medlemmer samarbejder om at løse opgaverne i fællesskab. Der kan evt. vælges en mødeleder, der indkalder til planlægningsmøder og praktisk arbejde.

Økonomien bestyres af klubbens kasserer, som desuden skal fremlægge en redegørelse for anvendte vedligeholdelsesmidler på generalforsamlingen i forbindelse med kassererens beretning.

§11. Økonomi og regnskab

Ingen af bestyrelsen hæfter personligt for klubbens økonomiske forpligtelser, der udelukkende kan søges fyldestgjort i klubbens formue. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

Budget udarbejdes senest 1. december hvert år, hvorefter det godkendes på generalforsamlingen året efter. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§12. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer skal godkendes med 2/3 flertal blandt de fremmødte på en generalforsamling, hvor punktet er på dagsordnen. Ændringsforslagets hovedindhold skal offentliggøres ved indkaldelse til generalforsamlingen. Hele ændringsforslaget skal omdeles skriftligt på generalforsamlingen og skal godkendes og underskrives af Landsorganisationen 4H for at være gyldige.

§13. Eksklusion.

Ved gentagne overtrædelser af ordensregler, etiske regler, dyrekontrakt eller vedtægter kan bestyrelsen udelukke medlemmet frem til førstkommende ordinære generalforsamling, der har den endelige afgørelse omkring eksklusion af medlemmet.

§14. Sammenlægning/ophør

Beslutning om sammenlægning med en anden klub i 4H kan træffes på en enkelt generalforsamling, hvis der er flertal for det blandt de fremmødte medlemmer.

Eventuel opløsning skal godkendes af to på hinanden følgende generalforsamlinger med minimum 14 dages og maksimalt to måneders mellemrum. Beslutningen skal vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmer ved første generalforsamling og med simpelt flertal ved anden generalforsamling. Klubbens formue deponeres ved opløsning i 4H Øst i 5 år.

Formuen udleveres når/hvis der igen opstår 4H-arbejde i området inden da. Ellers overgår aktiverne til 4H region Øst

Inden der kan stilles forslag om lukning af klubben, skal den regionale konsulent og Landsorganisationen 4H kontaktes af bestyrelsen.

Disse vedtægter afløser vedtægter af 30. januar 1997, med ændringer den 26. januar 1998, den 19. januar 2002, febr. 2005, 7. febr. 2007 og 29. januar 2008 samt 3. februar 2009

 

D. 3. februar 2009

Dirigent : Bent Andersen

Formand. Lisbeth Larsen

Godkendt af landsorganisationen 4H

Dato 3/2 2009